Bài tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Nha Trang

Để chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương XXIII Mục 1 có quy định về các tội phạm tham nhũng, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích tuyên truyền một số Điều của Bộ Luật hình sự, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại.

18/11/2019

Làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc kiển tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Sáng ngày 15/4/2016, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Đặng Hùng Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra viên cao cấp làm tổ trưởng cùng với các thành viên của đoàn đã đến và làm việc tại UBND thành phố Nha Trang nhằm đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các phòng, ban thành phố có liên quan cùng tham dự.

15/04/2016

Back To Top