Thành phố Nha Trang chỉ đạo thu gom, xử lý chất thải đúng quy định tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19

Thực hiện Công văn số 690/SYT-NVY ngày 05/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc “Thu gom, xử lý chất thải tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn tỉnh”, ngày 13 tháng 3 năm 2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 1601/UBND-YT về việc Thu gom, xử lý chất thải tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn thành phố.

20/03/2020

Back To Top