Thành phố Nha Trang ban hành kế hoạch Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp thành phố lần thứ IX năm 2021

Thực hiện Công văn số 7052/UBND-KGVX ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 
Ngày 14  tháng  9 năm 2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành kế hoạch Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp thành phố lần thứ IX năm 2021. 

16/09/2020

Nha Trang tổ chức tập huấn xử lý hồ sơ trênphần mềm Một cửa điện tử

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới, giảm tình trạng trễ hẹn hồ sơ trên phần mềm, nhất là trong lĩnh vực đất đai, trong các ngày 11 và 12/9/2020, Văn phòng HĐND và UBND thành phố đã phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức 04 buổi tập huấn về việc xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới cho 110 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang, Chi cục Thuế Nha Trang, UBND các xã, phường.

15/09/2020

UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh

Thực hiện Thông báo số 344/TB-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về kết luận tại Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa;
Nhằm đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, góp phần cải tiến phương pháp làm việc, cách thức triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 6157/UBND-NV ngày 18/8/2020 v/v tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vịtriển khaithực hiện các nội dung sau:

21/08/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh tay chân miệng

Căn cứ Công văn số 2884/SYT-NVY ngày 22/7/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh tay chân miệng, đồng thời để chủ động trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Nha Trang, ngày 06/8/2020, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 5783/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh tay chân miệng. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thành phố yêu cầu Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

14/08/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 7398/UBND-KGVX ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ, ngày 06/8/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 5780/UBND-YT về việc  triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

14/08/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo bổ sung hướng dẫn điều tra dịch tễ, giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 3110/SYT-NVY ngày 01/8/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung hướng dẫn giám sát y tế phòng, chống dịch COVID-19, ngày 04/8/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 5743/UBND-YT về việc bổ sung hướng dẫn điều tra dịch tễ, giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Y tế, các đơn vị, phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

14/08/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 7084/UBND-KGVX ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng, ngày 04/8/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 5730/UBND-YT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố. 

14/08/2020

Back To Top