Nha Trang: Tăng cường hỗ trợ khách hàng tiếp cận thủ tục hành chính trực tuyến

Nhằm phục vụ tốt nhất người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 23/7/2021, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 4827/UBND-NV về việc tăng cường hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

26/07/2021

Triển khai thực hiện Công văn số 6476/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 và Công văn số 6605/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Công văn số 6476/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Công tác Bộ Y tế và Công văn số 6605/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 về việc chủ động kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 22/7/2021, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 4775/UBND-YT về việc triển khai thực hiện Công văn số 6476/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 và Công văn số 6605/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

23/07/2021

Back To Top