Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2018

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông mới, đại học phải cam kết chất lượng đào tạo trên website.
Muốn làm hiệu trưởng phải có 5 chuẩn: Theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 20/7, quy định Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đạt 5 tiêu chuẩn: Phẩm chất nghề nghiệp; quản trị nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. 

05/09/2018


Back To Top