Gương điển hình tiêu biểu qua 02 thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xác định nội dung đột phá, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đồng thời tham mưu UBND thành phố thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực cải cách hành chính. 

20/09/2018

Gương điển hình tiêu biểu qua 02 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bà Trương Thị Thúy - Chi hội trưởng Phụ nữ, tổ trưởng tổ 2 Hoàng Diệu luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào của địa phương, thông qua các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt phụ nữ chị thường xuyên lồng ghép giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập và làm theo theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho các hội viên. Đồng thời vận động các chi hội, đoàn thể, nhân dân trong tổ dân phố thực hiện theo các mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất ngư nghiệp đạt và vượt kế hoạch, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. 

14/09/2018


Back To Top