Thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang

- Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang. Xem chi tiết tại đây.
- Phương án tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Xem chi tiết tại đây.

27/01/2019


Back To Top