UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch Triển khai các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2020

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập hoạt động đúng theo quy định pháp luật, ngày 27/3/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 2050/KH-UBND-YT về việc Triển khai các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang

31/03/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo Triển khai Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế.

Thực hiện Công văn số 904/SYT-NVY ngày 19/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc Thực hiện cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú theo Quyết định 879/QĐ-BYT, ngày 25/3/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 1952/UBND-YT về việc Triển khai Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thành phố yêu cầu Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

31/03/2020

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Nha Trang triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020

Nhằm phát huy đầy đủ vai trò trong tư vấn, tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày 18/3/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020, xác định mục tiêu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trên địa bàn thành phố.

25/03/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 88/TB-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Thông báo số 88/TB-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc “Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo nhanh về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19”, ngày 18/3/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số: 1762/UBND-YT về việc Triển khai thực hiện Thông báo số: 88/TB-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các đơn vị, phòng, ban và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau:

24/03/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 1934/UBND-KGVX ngày 04/3/2020 của UBND  tỉnh Khánh Hòa về việc “Triển khai thực hiện Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ”, ngày 18/3/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số: 1761/UBND-YT về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo tinh thần Công văn trên, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Công an thành phố,  Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

24/03/2020

UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh CoVid-19 trên thế giới và trong nước đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc:”Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trong tình hình mới”. Để công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, ngày 18/3/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số: 1753/UBND-YT về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn thành phố. Theo tinh thần Công văn trên,  UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

24/03/2020

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang: giao lưu bóng đá Nhân Tháng Thanh niên

Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020, chiều ngày 17/3/2020, tại sân bóng Đa Quốc – Nha Trang,Chi đoàn Thanh niên Ban Quản lýVịnh Nha Trang và Chi đoàn cơ sở Chi nhánh ven biển Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã tổ chức buổi giao lưu bóng đá. Bà Nguyễn Thúy Oanh – Phó Trưởng Ban quản lý Vịnh đã đến tặng cờ lưu niệm và cổ vũ hoạt động.

20/03/2020

Thành phố Nha Trang chỉ đạo thu gom, xử lý chất thải đúng quy định tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19

Thực hiện Công văn số 690/SYT-NVY ngày 05/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc “Thu gom, xử lý chất thải tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn tỉnh”, ngày 13 tháng 3 năm 2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 1601/UBND-YT về việc Thu gom, xử lý chất thải tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 trên địa bàn thành phố.

20/03/2020

Back To Top