Thông tin văn bản
Số ký hiệu 13/NQ-HĐND
Trích yếu Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ, hỗ trợ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2019
Loại tài liệu .pdf