Số ký hiệu : 5540/UBND-VP

Trích yếu : Về việc trả lời một số kiến nghị còn lại của cử tri thành phố theo Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 02/6/2015 của HĐND thành phố

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 27/11/2015