Số ký hiệu : 8645/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 19/12/2016