Số ký hiệu : 1993/UBND-VP

Trích yếu : Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố theo Báo cáo số 118/BC-HĐND ngày 30/10/2014 của HĐND thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 15/05/2015