Số ký hiệu : 03/NQ-HĐND

Trích yếu : Nghị quyết về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 (lần thứ ba)

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Nghị quyết

Ngày Xuất bản : 08/04/2016