Số ký hiệu : 6133/UBND-VP

Trích yếu : Về việc trả lời một số kiến nghị của cử tri thành phố theo Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 06/11/2015 của HĐND thành phố

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 25/12/2015