Số ký hiệu : 01/NQ-HĐND

Trích yếu : Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Nghị quyết

Ngày Xuất bản : 08/04/2016