Số ký hiệu : 4446/UBND-VP

Trích yếu : Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố theo Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 29/5/2014 của HĐND thành phố Nha Trang trước kỳ họp thứ 8

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 17/10/2014