Số ký hiệu : 4966/UBND-VP

Trích yếu : Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố theo Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 02/6/2015 của HĐND thành phố

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 29/10/2015