Số ký hiệu : 5378/UBND-VP

Trích yếu : Về việc trả lời một số ý kiến, kiến nghị tại Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 28/8/2014 của HĐND thành phố Nha Trang sau kỳ họp thứ 8

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 04/12/2014