Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 15/08/2016]
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh và nghe giải trình về kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2015, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 4096/UBND-NV chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường triển khai một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cụ thể như sau:
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, khai thác triệt để các ứng dụng dùng chung đã được trang bị; tập trung triển khai các biện pháp nhằm giảm hồ sơ trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.
Các nội dung chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của lãnh đạo UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, phường phải thể hiện trực tiếp trên phần mềm E-office hoặc phần mềm Một cửa điện tử; các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, nhân viên được giao nhiệm vụ phải xử lý hồ sơ đúng quy định và báo cáo phản hồi về kết quả xử lý đúng thời hạn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND cấp xã phải trực tiếp xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm E-offiec và chịu trách nhiệm về kết quả xử lý như các cán bộ, công chức, nhân viên khác, không có trường hợp ngoại lệ.
Thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3; đồng thời công chức, nhân viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ phải thường xuyên theo dõi danh sách hồ sơ cần xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử để đảm bảo tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3 của tổ chức, công dân kịp thời, đúng quy định. 
Thực hiện nghiêm việc hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ trong 01 lần trước khi tiếp nhận hồ sơ chính thức, không được yêu cầu tổ chức, công dân nộp thêm giấy tờ, nộp quá số lượng hồ sơ, tài liệu đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; đồng thời việc bổ sung hồ sơ phải do thủ trưởng cơ quan chuyên môn hoặc lãnh đạo UBND cấp xã ký văn bản yêu cầu, không để xảy ra tình trạng công chức chuyên môn tự ý yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ ngoài quy định. Cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị phải có thái độ tôn trọng, lịch sự, cư xử đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân.
2. Đối với lĩnh vực đất đai, để giảm hồ sơ trễ hạn, UBND thành phố yêu cầu mỗi công chức, nhân viên tham gia vào quá trình xử lý hồ sơ trong lĩnh vực đất đai phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của từng vị trí, lĩnh vực công tác, đề ra biện pháp xử lý từng hồ sơ và thực hiện nghiêm túc để giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo UBND cấp xã phải theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của từng công chức, nhân viên để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh; đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, nhân viên cuối năm.
3. Các cơ quan, đơn vị có kết quả xếp hạng cải cách hành chính trong năm 2015 xếp loại yếu hoặc trung bình phải khẩn trương rà soát, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong năm 2016.
4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có trách nhiệm chủ động rà soát các thủ tục hành chính các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố để xây dựng quy trình cụ thể và gửi về Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố để kiểm tra và cập nhật vào phần mềm Một cửa điện tử, đảm bảo cập nhật đầy đủ, thống nhất, đồng bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố vào phần mềm Một cửa điện tử, phục vụ cho quá trình tác nghiệp của cán bộ, công chức và phục vụ nhu cầu tra cứu của tổ chức, công dân.
UBND thành phố cũng giao các cơ quan chuyên môn thực hiện một số nội dung tọng tâm như sau:
- Văn phòng HĐND và UBND thành phố: chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố nghiên cứu, đề xuất việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của thành phố để phục vụ tốt nhất việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị.
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: chủ trì đề xuất, tham mưu triển khai phần mềm E-office đến các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan thuộc khối đảng, đoàn thể của thành phố và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn thành phố.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang và các cơ quan liên quan rà soát các hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất các biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời cho UBND thành phố về các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai để kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm. 
- Phòng Tư pháp thành phố: tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, chú trọng kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và xã, phường.
- Phòng Nội vụ thành phố: chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót tại từng cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh, xử lý và để ra biện pháp khắc phục

Kim Trâm – Phòng Nội vụ

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3518168
Đang online: 120
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,