Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 25/04/2016]
UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành Kế hoạch số 1651/KH-UBND ngày 08/4/2016 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016. Mục tiêu tuyên truyền nhằm bảo đảm đông đảo người dân, tổ chức và doanh nghiệp hiểu rõ quyết tâm và giải pháp cải cách hành chính của Trung ương, tỉnh và thành phố; tham gia góp ý xây dựng thể chế, chính sách, lề lối làm việc, phục vụ của các cơ quan, đơn vị nhà nước; hiểu rõ và thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định, công bằng, công khai, minh bạch, thuận lợi; nắm bắt đầy đủ và khai thác có hiệu quả các dịch vụ, tiện ích mà cơ quan nhà nước cung cấp; bảo đảm toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến xã, phường nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cải cách hành chính, tác động của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển ngành, đơn vị, địa phương; hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác cải cách hành chính. Từ đó, tự giác thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, có chuyển biến tích cực về thái độ, phương thức  phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Kế hoạch cũng đề ra những nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên  chức, tập trung tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của UBND thành phố; các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng của cơ quan, đơn vị; kết quả cải cách hành chính của tỉnh, thành phố, của cơ quan, đơn vị hàng quý, 6 tháng, hàng năm; quán triệt các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, tỉnh, thành phố có liên quan đến cải cách hành chính; kiến thức về cải cách hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác, về trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên; các nguyên tắc, nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy trình phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, quy tắc ứng xử...Hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết cải cách hành chính, lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị, các báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính; thông qua các cuộc kiểm tra cải cách hành chính, các buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương; các buổi thảo luận, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính; hệ thống loa truyền thanh của thành phố và các xã, phường, Cổng (Trang) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có).
Đối với ngưới dân, tổ chức, doanh nghiệp, nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cải cách hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu quan tâm, tìm hiểu; các thông tin về những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; hướng dẫn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên; thông tin về số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, quy trình cung cấp dịch vụ, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức… Hình thức tuyên truyền thông qua việc niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; hướng dẫn của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; phát hành tờ rơi giới thiệu thông tin hoặc tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thông qua việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền theo hình thức cổ động trực quan.
Để việc triển khai kế hoạch được hiệu quả, UBND thành phố đã phân công trách nhiệm vụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính và chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng, cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, UBND thành phố còn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố và xã, phường thường xuyên phối hợp tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở đối với công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; quán triệt để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tuyên truyền về quyết tâm và giải pháp cải cách hành chính của thành phố khi giao tiếp, giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; lấy kết quả, hiệu quả giải quyết công việc và cách thức, thái độ phục vụ, giao tiếp làm cơ sở để tuyên truyền một cách thiết thực nhất.

Kim Trâm – Phòng Nội vụ
CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3503107
Đang online: 70
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,