Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 19/01/2017]
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Ngay từ năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta thì phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam đấu tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc đã bắt đầu. Từ năm 1858 đến trước năm 1930 đã nổ ra hàng trăm cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh với mục tiêu giành lại nền độc lập dân tộc. Đó là cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu; khởi nghĩa của Trương Định, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực... Đó là các cuộc khởi nghĩa theo tiếng gọi "Cần Vương" của Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng... Những cuộc đấu tranh vô cùng oanh liệt đó của nhân dân ta chống thực dân Pháp đều bị đàn áp tàn bạo và thất bại.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III
 của Đảng ở thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu

Mặc dù các cuộc đấu tranh của nhân dân đều bị đàn áp dã man nhưng các phong trào yêu nước vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Đã xuất hiện các phong trào yêu nước theo chủ trương mới và có xu hướng tư sản như các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, các cuộc khởi nghĩa của tiểu tư sản, trí thức trong Việt Nam Quốc dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo... Tuy nhiên, các phong trào đó đều không đi đến thành công.

Trong hoàn cảnh Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ra đi tìm con đường cứu nước mới. Người đã hoạt động tích cực trong phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế, nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin qua các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam trong nước đón nhận; lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản, làm dấy lên các phong trào đấu tranh sôi nổi khắp cả nước, trong đó có giai cấp công nhân.

Việc Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước và sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam phản ánh xu thế tất yếu và bước phát triển nhảy vọt của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng.

Đảng cộng sản Việt nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Đó là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng là cơ sở bảo đảm cho sự thống nhất về tư tưởng và hành động của phong trào cách mạng cả nước và là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt nam sau này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 87 năm qua nhân dân Việt nam đã đoàn kết, đồng cam cộng khổ, vượt qua gian nan, thử thách, hy sinh đấu tranh anh dũng đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ít có Đảng nào có được lịch sử đấu tranh gian khổ, hào hùng với những thử thách vô cùng gay go, ác liệt nhưng thắng lợi cũng rất vẻ vang như Đảng Cộng sản Việt Nam. Ra đời trong hoàn cánh mất nước, nô lệ, lầm than, nhưng mới 1 tuổi đã lãnh đạo phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; 15 tuổi trực tiếp lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công trong cả nước, lập nên chính quyền Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ; 24 tuổi qua 9 năm kháng chiến chống Pháp đã làm nên chiến thắng “Điện biên Phủ chấn động địa cầu”; đưa miền Bắc nước ta tiến lên CNXH, làm hậu phương vững chắc cho Cách mạng miền Nam; 45 tuổi Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công, thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên CNXH, buộc một siêu cường đang nuôi mộng làm “bá chủ toàn cầu” phải nếm mùi thất bại đầu tiên trong lịch sử của mình mà hàng chục năm sau chưa hết bàng hoàng, cay đắng vì vết thương còn nhức nhối do “Hội chứng Việt Nam”.
Đánh giá ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng, Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết: “việc thành lập Đảng là một bước ngoặc cô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”.

Đất nước thống nhất, từ trong sự đổ nát của chiến tranh, bằng đường lối đúng đắn của mình, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta từng bước khắc phục những khó khăn, vượt qua những thử thách thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chế độ mới của dân, do dân và vì dân, phát huy mọi tiềm năng của đất nước nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội; Đặc biệt từ Đại hội VI của Đảng đến nay, Đảng ta đề ra đường lối đổi mới đất nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua cuộc khủng hoảng KT-XH kéo dài 15 năm, đưa đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Qua 30 năm đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đánh giá "đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử". Nhìn lại những tháng năm đen tối của đất nước khi Đảng ta chưa ra đời, chúng ta càng trân trọng và càng hiểu thêm ý nghĩa về những thành quả, những thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta xây dựng nên trong 87 năm qua. Với những thành tựu vĩ đại đó đã biến nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và đang trên tiến trình trở thành đất nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việt nam từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành nước độc lập, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có tiếng nói và vị trí quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ vũng lầy của sự đói khổ, mù chữ, đã có đời sống vật chất, văn hoá tinh thần và dân trí được nâng cao.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện - một Đảng cách mạng thực sự vì nước, vì dân, ngoài lợi ích đó Đảng không có lợi ích nào khác. Giành độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì vậy, vượt lên mọi thách thức, trong phong ba bão táp, Đảng ta vẫn kiên định vững vàng không xa rời mục tiêu lý tưởng, không run sợ trước kẻ thù, không nhụt chí trước những khó khăn chồng chất, không hạ thấp vị trí tiên phong chiến đấu và trách nhiệm của người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đảng bộ Thành phố Nha Trang- phát huy truyền thống lãnh đạo địa phương phát triển bền vững
Vào cuối những năm 20 của thế kỷ XX, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Nha Trang - Khánh Hoà, được những người yêu nước nhiệt thành tiếp thu và vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt nam Tỉnh Khánh Hoà và Nha Trang sau này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng ở Nha Trang – Khánh hoà thời kỳ này phát triển mạnh mẽ, ngày 19/8/1945 nhân dân Nha trang đã đồng loạt vùng dậy đấu tranh giành chính quyền cùng ngày với cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền Trung ương ở Thủ đô Hà Nội.


(Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Sau cách mạng tháng Tám, ngày 23/10/1945, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và Việt Minh Nha trang, nhân dân Nha trang sát cánh cùng đội quân Nam tiến tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta; bao vây, giam chân quân Pháp 101 ngày đêm tại Nha trang góp phần tạo điều kiện cho cả nước có thời gian chuẩn bị kháng chiến.

Trước yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, ngày 15/10/1946, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt nam ở Thị xã Nha trang được thành lập, là tiền thân của Đảng bộ Nha Trang sau này. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, mặc dù địch dùng âm mưu và thủ đoạn thâm độc, nhưng Đảng bộ và nhân dân Thị xã đã vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ, xây dựng chiến khu kháng chiến, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và phong trào đấu tranh du kích đánh địch khắp các vùng núi, hải đảo, nông thôn ngoại thành và đô thị góp phần cùng cả Tỉnh, cả Nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vượt qua gian khổ, ác liệt, hy sinh, Đảng bộ và nhân dân Nha Trang với niềm tin son sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, bám chắc vào quần chúng cách mạng, xây dựng cơ sở, gây dựng phong trào, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động địch vận; kết hợp với tiến công và nổi dậy để đánh địch, lập nên những chiến công xuất sắc, phối hợp với các chiến trường tỉnh và toàn miền Nam đánh bại các chiến lược: “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt nam hoá chiến tranh” trên địa bàn Thị xã, tiến tới giải phóng Thị xã Nha trang – Tỉnh Khánh hoà vào ngày 02/4/1975 góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Ngày nay trong điều kiện đất nước hoà bình, thống nhất cả nước đang trên đà phát triển. Đảng bộ và nhân dân Nha trang, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, bằng ý chí, trí tuệ và quyết tâm đã gành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là những thành tựu trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong thời kỳ thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt của Thành phố.

Bước vào năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh khánh hoà lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nha trang lần thứ XVI – năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các tầng lớp nhân dân khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2016. Chính vì vậy, kinh tế của thành phố không ngừng phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016 do Thành uỷ, HĐND thành phố đã đề ra đều đạt và vượt so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng dịch vụ - du lịch và công nghiệp. Thương mại và dịch vụ tăng 19,17%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 37% dự toán và tăng 42% so với năm 2015; tỷ lệ điều tra phá án đạt cao: 87,4% số vụ; công tác giải quyết việc làm - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời.
***
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.


Võ Chí Vương
Ủy viên BTV-Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang
CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3518112
Đang online: 69
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,