Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 10/03/2017]
Công tác tuyên giáo luôn được xác định là một lĩnh vực quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Thời gian qua, công tác tuyên giáo Thành phố Nha Trang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác sưu tầm, biên soạn và viết lịch sử cách mạng cho các địa phương…

Hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nêu cao bản lĩnh chính trị, tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là trách nhiệm, là công việc thường xuyên nhằm tu dưỡng, hoàn thiện bản thân. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin báo chí, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa được triển khai đồng bộ. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở được tổ chức chặt chẽ, chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao. Đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan tuyên giáo trong việc tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và công cuộc phát triển thành phố.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo thời gian qua còn một số hạn chế như: việc nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng ở một số nơi, một số thời điểm chưa kịp thời; hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cơ sở chưa đồng đều; tổng kết mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch còn chưa kịp thời.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước, bên cạnh những thuận lợi, cũng sẽ xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Địa bàn tỉnh và thành phố Nha Trang cũng nằm trong tình hình chung của cả nước sẽ có nhiều khó khăn trong thời gian đến. Đứng trước nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố, đòi hỏi sự thống nhất và quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Nha Trang.

Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác tuyên giáo của thành phố cần được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, góp phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo, thể hiện rõ tính chủ động, tính chiến đấu, sự gắn bó với nhân dân và thực tiễn phát triển của thành phố. Công tác tuyên giáo phải thể hiện được sự động viên toàn đảng bộ tích cực, sáng tạo, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị mình từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tiếp tục chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm truyền bá rộng rãi, sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, tỉnh và Đại hội XII của Đảng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"…

Hai là, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tổng kết các mô hình thực tiễn, các cá nhân, điển hình tiên tiến của thành phố và cơ sở trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… từ đó nhân rộng để phát triển rộng khắp có tác dụng cổ vũ, động viên phong trào thi đua trong toàn thành phố. Chú trọng phổ biến kiến thức đến người dân, đặc biệt là việc thay đổi ngành nghề trong quá trình đô thị hóa; nghiên cứu các phong tục, tập quán, quan niệm của nhân dân trong sinh hoạt, góp phần kiến nghị điều chỉnh kịp thời các nội dung triển khai phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nội dung trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới sự hài lòng của người dân nông thôn và thật sự nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Ba là, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thành phố; góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bốn là, tiếp tục tập trung công tác biên soạn, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của quê hương. Bồi dưỡng thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa. Đảm bảo đến năm 2018 hoàn thành công tác sưu tầm, biên soạn và viết lịch sử cách mạng đối với các xã, phường.

Năm là, kịp thời nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông. Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác tuyên giáo; nhất là những cơ hội và thách thức của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác tyên giáo từ thành phố đến cơ sở không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, thực tiễn đối với đội ngũ báo cáo viên nhằm đảm bảo công tác thông tin kịp thời, đúng định hướng đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ và tình hình chung của quốc gia, khu vực và thế giới. Kịp thời kiên toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, kiện toàn Ban Chỉ đạo đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa thành phố và tham mưu thành lập đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội.


Bài viết: Đ/c Võ Chí Vương
(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang)CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3518110
Đang online: 67
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,