Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 03/03/2016]
Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng, Chỉ số CCHC các sở, ngành, địa phương năm 2015; triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016. Trên 150 đại biểu là lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể cấp tỉnh, thành viên ban chỉ đạo CCHC tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công chức chuyên trách CCHC, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh về tham dự.


Đồng chí Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhận đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 137 trạm y tế cấp xã; Báo cáo chỉ số CCHC 2015 các sở, ngành, địa phương.
Theo báo cáo, năm 2015, chỉ số hài lòng trung bình của các sở, cơ qua ngành dọc, UBND cấp huyện là 75,47%, đạt mục tiêu đề ra (năm 2014 chỉ số này là 74,83%). Qua khảo sát, đánh giá đối với 8 khối cơ quan, có 6 nhóm tăng chỉ số hài lòng so với năm 2014, gồm: Ngân hàng Nhà nước, Hải quan, UBND cấp huyện, Kho bạc Nhà nước, Thuế, Bảo hiểm xã hội; 2 khối sụt giảm chỉ số hài lòng là Công an và khối sở. Riêng khối sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có chỉ số hài lòng cao nhất với 84,54%, thấp nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư với 68,86%.

Toàn cảnh hội nghị.
Đối với UBND cấp xã, đây là năm đầu tiên thực hiện khảo sát, đánh giá nhưng kết quả khá tích cực, chỉ số hài lòng trung bình là 78,28%, trong đó cao nhất là các đơn vị thuộc thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh, cùng đạt 81.20%. Thấp nhất là khối UBND cấp xã thuộc huyện Khánh Sơn, chỉ đạt 68,80%.


Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả điều tra cũng phản ánh còn một số tồn tại, hạn chế, nhiều vấn đề khách hàng chưa thật sự hài lòng. Phổ biến là việc công khai thông tin chưa đầy đủ, thuận tiện, chưa nắm được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp để cung cấp chủ động và thiết thực hơn. Cơ sở vật chất, nơi làm việc còn chật hẹp thiếu thốn trang thiết bị tiếp đón, phục vụ công dân như bàn, ghế ngồi chờ, máy tính tra cứu, quạt, nước uống, hướng dẫn sử dụng công trình phụ, chỗ để xe, nhất là đối với ngành công an và lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Hướng dẫn thủ tục chưa tận tình, giải quyết chậm khiến người dân, doanh nghiệp còn đi lại nhiều lần; chưa đúng nguyên tắc của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cán bộ, công chức còn vắng mặt, làm việc riêng bắt công dân phải chờ đợi, thái độ giao tiếp một số cơ quan chưa đạt. Ở cấp xã thì tình trạng đi muộn, về sớm còn khá nhiều, năng lực chuyên môn một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.

Đồng chí Ngô Truyện Giám đốc Sở Nội vụ trình bày mục tiêu và nhiệm vụ.

Qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với 12 bệnh viện thuộc Sở Y tế, tỷ lệ hài lòng chung đạt 89,6%; trong đó, tỷ lệ hài lòng cao nhất là Bệnh viện Da liễu, thấp nhất là Bệnh viện huyện Vạn Ninh. Vấn đề đặt ra đối với các bệnh viện là cần cải cách thủ tục hành chính liên quan đến nhập viện, xuất viện, chuyển viện, thực hiện các xét nghiệm; tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm tải bệnh viện; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của y, bác sĩ.
Về chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC năm 2015, có 12 cơ quan, đơn vị xếp hạng tốt, 17 xếp hạng khá, 12 xếp hạng trung bình và 1 xếp hạng yếu. Báo cáo do đồng chí Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày cũng đã phân tích rõ những mặt đã làm được, tồn tại hạn chế và những vấn đề các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần quan tâm trong công tác chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao chỉ số CCHC. Đánh giá chung cho thấy, hệ thống tiêu chí đã đáp ứng khá tốt yêu cầu đánh giá kết quả CCHC giai đoạn 2011 – 2015. Tuy nhiên, cũng còn một số bất cập, khó khăn như: hệ thống tiêu chí chưa thể bao quát hết toàn bộ các yêu cầu nhiệm vụ CCHC đặt ra, nhất là các yêu cầu mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chưa thể cập nhật kịp thời để đánh giá, xếp hạng hàng năm. Tinh thần chung của hệ thống tiêu chí là áp dụng thống nhất, nhưng do chức năng nhiệm vụ, cơ chế và tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị, ngành có khác nhau nên còn tồn tại nhiều đặc thù: ví dụ Ban Dân tộc không thực hiện cơ chế một cửa, Văn phòng UBND tỉnh không có trang thông tin điện tử, ngành công an không thực hiện ISO, một số cơ quan không có đơn vị sự nghiệp trực thuộc, nên một số nội dung chấm điểm phải loại trừ. Do vậy, kết quả chỉ số chưa thật sự công bằng đối với tất cả các cơ quan. Đồng thời, nhiều mục tiêu và nhiệm vụ đã hoàn thành trong giai đoạn 2011 – 2015 nên phải tiếp tục bổ sung cập nhật để phù hợp với yêu cầu cảu giai đoạn mới. Theo đó, cập nhật, hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng chuyển trọng tâm về đánh giá kết quả đầu ra, chất lượng thực hiện và tác động thực sự của cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế - xã hội, với sự hài lòng của người dân. Các yếu tố đầu vào thuộc về chỉ đạo, điều hành sẽ được phân bổ điểm số ít hơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu

Báo cáo quán triệt triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 do đồng chí Ngô Truyện – Giám đốc Sở Nội vụ trình bày đã nêu rất rõ 10 mục tiêu và 53 nhiệm vụ trọng điểm, có ý nghĩa đột phá cần phải tập trung thực hiện trong suốt giai đoạn 2016 – 2020, tập trung vào 03 trọng tâm chính: 1) Xây dựng chính quyền điện tử; 2) Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính; 3) Cải cách thủ tục hành chính; đổi mới và hiện đại hóa cơ chế cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao sự hài lòng của Nhân dân.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định các mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đề ra rất khó khăn, phức tạp, cần phải được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao. Các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch của tỉnh vào kế hoạch triển khai của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện ngay. Đồng thời, phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách:
1. Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt toàn bộ Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch CCHC năm 2016 của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt đầy đủ từ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phải thực hiện và trách nhiệm tham gia cụ thể của từng bộ phận, phòng ban, từng cán bộ, công chức, viên chức. Phải tiến hành tuyên truyền, phổ biến một cách thường xuyên, rộng rãi đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp, bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động.
Phải bảo đảm toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức nắm chắc nội dung mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của ngành, của đơn vị và của từng cá nhân để thay đổi nhận thức, để chuyển biến về hành động. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính đến các tầng lớp Nhân dân, tranh thủ tuyên truyền thông qua giao dịch công việc, hướng dẫn cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và trong các tình huống thích hợp khác.
2. Giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền việc hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành và các công cụ quản lý thực hiện cải cách hành chính; từ phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp; việc lập kế hoạch, công tác bồi dưỡng, tập huấn, theo dõi tiến độ, kết quả, chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá, xếp hạng, thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm và các chính sách khác phục vụ cải cách hành chính.
Rà soát Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh và Tổ thư ký để có điều chỉnh, bổ sung về phân công trách nhiệm nếu cần thiết; chủ trì lập kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban chỉ đạo để trình Ban chỉ đạo thông qua.
3. Các sở được giao chủ trì thực hiện nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế căn cứ nhiệm vụ Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch CCHC 2016 của tỉnh để xác định các nội dung công việc, các đề án, dự án CCHC quan trọng cần xin ý kiến của Ban chỉ đạo hoặc cần sự tham gia về chuyên môn của Tổ thư ký, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đưa vào kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban chỉ đạo và Tổ thư ký ngay trong tuần đầu tháng 3/2016.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai ngay các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ. Thủ trưởng cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện các công việc đã được giao, không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào. Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp và báo cáo nhanh hàng tháng cho UBND tỉnh việc này.

Sở KHCN tham luận tại hội nghị
4. Từ những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong giai đoạn 2011 – 2015, đặc biệt là thông qua Báo cáo chỉ số hài lòng năm 2015, đề nghị thực hiện ngay các công việc sau:
- Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã rà soát lại và thực hiện ngay, thực hiện đầy đủ các biện pháp minh bạch thông tin về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án, nhiệm vụ kêu gọi thu hút đầu tư, dự toán ngân sách, các loại hình dịch vụ hành chính công và cách thức khai thác, sử dụng đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng chủ động tìm hiểu, khảo sát nhu cầu thông tin để chủ động cung cấp, giới thiệu, giải đáp có trọng tâm, thiết thực; giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi, nắm bắt đầy đủ hơn. Phải xem đây là trách nhiệm của chính quyền, không để tình trạng người dân, doanh nghiệp cần thông tin phải đến xin cơ quan hành chính mà vẫn khó khăn như trước đây.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham luận tại hội nghị

Bên cạnh việc thiết lập số điện thoại đường dây nóng, tổ chức hội nghị, hội thảo, cần tập trung khai thác tối đa tiện ích của trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử; chủ động cập nhật, thông báo khi có thay đổi về cơ chế, chính sách, thủ tục, quy hoạch, kế hoạch; tranh thủ sự tham gia đông đảo của người dân đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở cấp chính quyền cơ sở (đây là điểm hạn chế ảnh hưởng đến tiêu chí Sự tham gia của người dân ở cơ sở trong chi số PAPI các năm qua).

Sở Nội vụ hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh, trong đó chủ trì tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chuyển các yêu cầu để cơ quan có liên quan trả lời và đăng tải công khai trên Cổng thông tin CCHC tỉnh; nội dung trả lời của các cơ quan được xem là ý kiến chính thức để người dân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết công việc, thủ tục hành chính.
Sở Tư pháp chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc cập nhật chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh trước ngày 30/4/2016. Không thể để chậm trễ hơn nữa, không được đùn đẩy trách nhiệm.
Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tạo liên kết cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh về trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị ngay trong tháng 3/2016, không lập cơ sở dữ liệu riêng.
- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải rà soát, chấn chỉnh ngay những vi phạm trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phải quán triệt, giám sát để thực hiện đầy đủ, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. Hướng dẫn thủ tục phải bằng Phiếu hướng dẫn, bổ sung hồ sơ phải có Thông báo bổ sung, hồ sơ trễ hạn phải báo trước và có Thông báo hẹn lại, xin lỗi; từ chối giải quyết hồ sơ phải có Thông báo từ chối nêu rõ căn cứ pháp lý. Hồ sơ trước hạn phải thông báo mời công dân đến nhận.
Đây không phải là những yêu cầu mới, mà là những nguyên tắc đã được quy định từ khi triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phòng ban, đơn vị, cán bộ, công chức nào còn vi phạm, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xử lý ngay. Lãnh đạo cơ quan phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của Bộ phận một cửa, ít nhất mỗi tuần vài lần.
Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng Quy chế giao tiếp, ứng xử dành cho cán bộ một cửa; đồng thời nghiên cứu tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chế độ thu hút, hỗ trợ nhằm động viên hiệu quả hơn.
5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc việc tạo lập hồ sơ điện tử để xử lý, quản lý trên phần mềm theo đúng Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh. Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4; hướng dẫn cụ thể để tăng số lượng hồ sơ giao dịch.
6. Đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, địa phương hết sức chủ động và trách nhiệm, căn cứ quy định của cấp trên và thực tế của ngành, đơn vị, địa phương để xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phải bảo đảm kết quả thiết thực, gắn với những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn, phải quan tâm sâu sát, tận tình để luôn có biện pháp thích hợp nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong quá trình đó, phải đề cao sự năng động, sáng tạo, đưa ra sáng kiến cải cách, chứ không chỉ dừng lại ở việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên; phải kiểm tra thường xuyên tiến độ thực hiện.
7. Đề nghị các cấp ủy Đảng, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.


Tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể.


Tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể.

Căn cứ kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2015, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2015.

 Nguồn: cchc.khanhhoa.gov.vn
Kim Trâm – Phòng Nội vụ

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3503106
Đang online: 69
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,